Certyfikat Rzetelności

DEFENDER Akcesoria Motocyklowe , Góra Libertowska 5030-444 Libertów
sklep motocyklowy defender.net.pl
Ładuję dane.
Może to potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, prosimy o cierpliwość

ZNAJDŹ

dla motocykla

Czarny Piątek

Aby skorzystać promocji należy wpisać w zaznaczonym miejscu w koszyku zakupowym kod rabatowy : BLACKFRIDAY


REGULAMIN PROMOCJI “Czarny Piątek”

§ 1. Informacje ogólne

Organizatorem Promocji “Czarny Piątek” jest firma Defender S.C. z siedzibą w Krakowie, al. 29 listopada 155B zwana dalej Organizatorem.
Czas trwania Promocji jest określony i trwa od 23 listopada 2018 do 25 listopada 2018 włącznie. Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego.
Informacje o Promocji “Czarny Piątek” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej

https://defender.net.pl/Czarny-Piatek-cterms-pol-516.html


§ 2. Definicje

Organizator - firma Defender, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Promocja “Czarny Piątek” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
Uczestnik - pełnoletnia osoba, klient sklepu, który bierze udział w Promocji.
Czas trwania promocji - czas od 23 listopada 2018 do 25 listopada 2018 włącznie, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji “Czarny Piątek” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy, którzy złożą zamówienie wykorzystując kod rabatowy w czasie trwania promocji.
Żeby skorzystać z promocji "Czarny Piątek" należy wpisać w odpowiednie miejsce kod rabatowy "BLACKFRIDAY". Instrukcja wykorzystania kodu rabatowego znajduje się w załączniku do regulaminu.
Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “Czarny Piątek 

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres: info@defender.net.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Czarny Piątek".
Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Podziel się swoim komentarzem z innymi